Sadové úpravy

Revitalizace Drasty

Drasty – malá obec za severní hranicí Prahy. Poprvé jsem o této obci uslyšel v roce 2017, kdy jsme byli osloveni sestrami Řádu bosých Karmelitek s prosbou o spolupráci při budování jejich nového kláštera. Vyhlédly si zde starý panský dvorec se zámečkem, přilehlým pozemkem a zpustlým parkem. Celý objekt byl v neutěšeném stavu, pozemek zavezený odpadem a s náletovým porostem a plechovým seníkem.

Projekt na přestavbu stávajících klasicistních budov byl svěřen specializovaným architektům a my jsme se stali součástí jejich týmu s úkolem navrhnout vhodnou zeleň k budoucímu klášteru. Součástí našeho úkolu byla přeměna pozůstatků původní zeleně s novými náletovými porosty na klášterní zahradu, přilehlý park pro veřejnost a zkulturnění vzdálenějších ploch pro potřeby řeholních sester. Proběhlo mnoho schůzek se sestrami, abychom pochopili podstatu řádového života, jejich požadavky na funkci zahrady, parku a přilehlého okolí. Propojit tyto prvky s nově navrhovanými stavbami ve vazbě na přísnou klauzuru, pod kterou Bosé Karmelitky spadají. Pro lepší pochopení zadání jsme navštívili i několik původních klášterů v Čechách, kde jsme si uvědomili i rozdíly mezi běžnou zahradní tvorbou a tou klášterní. Byl to takový návrat ke kořenům zahradní tvorby.

Na začátku však bylo nutné revitalizovat to původní. V únoru 2017 jsme se prodíraly nepropustnými porosty po haldách suti, odpadků a vytěženého podloží a zjišťovali faktický stav porostů. Pro smysluplný postup při obnově zeleně jsme si museli nejdřív nastavit základní koncepci budoucího projektu. Tato koncepce plně vycházela z požadavků sester. Pak jsme mohli začít se selekcí dřevin, vytyčovat místa k odklizení odpadu, vytyčovat cestní síť, modelaci terénu a připravovat plochy pro doplňkové stavby. Bylo až neuvěřitelné, co člověk dokáže znehodnotit, jak je člověk krátkozraký. Co vše se při stavbě metra zavezlo hlušinou bez následné úpravy a revitalizace.

Jakmile byl nastaven základní rámec pro budoucí klášterní zahradu započalo kácení nevhodných dřevin, odvoz odpadu, prořezávka ponechaných jedinců. Řádové sestry se do toho pustily s nevídaným zápalem, sháněly brigádníky, konzultovaly postup. Následovaly terénní úpravy, podařilo se odstranit plechový seník, obnovila se louka pravidelnou sečí, probral se přilehlý lesík a krajina se počala přeměňovat. Zároveň stavební firma zrestaurovala zámeček a zahájila stavbu kláštera. V roce 2018 a 2019 probíhala selekce dřevin, terénní práce a objevování nových skládek.

Od roku 2020 bylo možné vysazovat novou zeleň. Jako první byl na řadě park, určený pro veřejnost a jako první stavba se zprovoznil zámeček pro prozatímní ubytování sester. Divoká skládka hlušiny se pokryla vrstvou ornice, osázela keřovým patrem, na louce byl založen užitkový sad. Mezitím pomalu rostou budovy kláštera včetně moderní kaple. Dnes je rok 2023 a klášter Drasty dostává svoji konečnou podobu. Bude potřeba ještě mnoho práce a času…